VELATORI

Disposem d'amplis passadissos d'accés a 6 sales de vetlla amb túmul, sala cerimonial, sala de pràctiques mortuòries (amb 6 càmeres frigorífiques, 2 càmeres de congelació i taula de embalsamaments).

VELATORIO

Disponemos de amplios pasillos de acceso a 6 salas de velatorio con túmulo, sala ceremonial, sala de prácticas mortuorias (con 6 cámaras frigoríficas, 2 cámaras de congelación y mesa de embalsamamientos).

WAKE

We have ample access corridors to 6 waxing rooms with tomb, ceremonial room, mortuary practice room (with 6 cold rooms, 2 freezing chambers and embalming table).